РЕКЛАМА: 0

Монтаж на покривен прозорец Velux Ново Поколение

Преди да се монтира прозореца се поставя поддържаща летва