Енергоефективна къща с керемиди по фасадата

Ще ви покажем уникално за нашата страна изпълнение на покрив и фасада на енергоефективна къща. По-сложно ли се проектира една енергоефективна къща и какво трябва да се предвиди преди да се започне изграждането й? При изграждането на една такава сграда, е необходимо стените и покривът да отговарят на определени показатели – топлопреминаване и акумулираща способност за стените и определен наклон на покрива за поставяне на фотоволтаици или солари.