Дефектнотокова защита

Дефектнотоковата защита или прекъсвач за остатъчен ток, е електрически апарат, който се поставя в електрическите табла на апартаментите и сградите. Той предпазва от токов удар, като изключва веригата за по-малко от 0.4 секунди.Дефектнотоковата защита или прекъсвач за остатъчен ток, е електрически апарат, който се поставя в електрическите табла на апартаментите и сградите. Основното му предназначение е да намали риска от токов удар - протичане на ток през тялото на човек или на разговорен език: "предпазва да не те удари тока"). Целта на дефектнотоковата защита е да изключи веригата за време, по-малко от необходимото за нанасяне на сериозни поражения върху човека.


При допир до метална част на уред с повреда в изолацията могат да възникнат сериозни опасности за човешкото здраве и живот. Ето защо веригата на повредения електроуред трябва да бъде изключена по най-бързия начин. За номинално напрежение 220V времето за изключване не трябва да надвишава 0,4 сек.


Според Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии трябва да се провери дали автоматичният прекъсвач или предпазителят гарантират време за изключване на повредения консуматор под 0,4 сек. При малки стойности на тока при повреда, ако това условие не е изпълнено, задължително трябва да се използва дефектнотокова защита, която ще гарантира навременно изключване на повредения консуматор.


Работата на защитата се базира на система, която изпълнява три последователни действия: откриване на ток на утечка, измерване на стойността му и автоматично изключване на повредената верига над зададен праг на ток на утечка, който протича при нарушена изолация на електрическата инсталация или електроуредите. Функционално дефектнотоковата защита може да се определи като бързодействащ защитен изключвател, реагиращ на появата на диференциален ток във веригата, захранваща електрическото устройство или машина.