Енергоефективнa къща изградена от керамични тухли и керемиди

Тенденциите за развитие на строителния сектор през последното десетилетие са насочени в посока на все по-ефективно използване на енергийните ресурси, опазване на климата и природата, грижа за здравето на хората и изграждането на все по-висококачествено изпълнени сгради, които да осигуряват комфортно обитаване.Енергоефективни сгради

Енергоефективни сгради

Освен екологични предимства, този тип строителство носи и сериозни икономически ползи.

Резултатите от различни проучвания сочат, че изграждането на обекти, които целят постигането на по-висок стандарт на енергийна ефективност в последствие се отличават с много по-ниски експлоатационни разходи, икономия на вода и енергия, и съответно, намаляване на вредните парникови емисии. Като предимство специалистите посочват и по-високата степен на комфорт, здравословност и сигурност за обитателите на сградите.
Днес в предаването ще ви запознаем с един такъв проект, който скоро ще можем да ви покажем и напълно реализиран.

Керамична къща E4

Керамична къща E4

Днес ще ви представим и ще разкажем по-подробно за един проект, наречен керамична къща е4.  Концепцията за подобен вид сгради е тествана и реализирана в няколко държави в Европа. Изследванията по време на експлоатацията еднозначно потвърждават очакваните резултати. Съвсем скоро такава къща ще бъде реализирана и в България. Т.е. не е само един проект на хартия и 3Д визуализация, а проект, който е преминал фазата на проектиране и строителните работи са на старта.


През последните 10 години във фокуса на всички европейски страни, в това число и България, стои намаляването на потреблението на енергия от невъзобновяеми източници, подобряването на енергийната ефективност и редуцирането на въглеродните емисии. След 2020 всяка нова къща трябва да отговаря на редица важни условия – не само на личните предпочитания на обитателите, но и на изисквания, въведени в цялата европейска общност.
Остава въпросът - защо да чакаме до 2020 година, за да предприемем необходимите мерки за опазване на природата?
Винербергер вече е една крачка напред. За нас препоръките винаги са били само отправна точка, над която да се надгражда, затова ние разработихме концепцията за керамична къща e4, която далеч надминава амбициозните изисквания за ефективност на ЕС. Сред допълнителните преимущества на концепцията са по-ниските разходи за отопление и климатизация, както и удовлетворението от приноса към опазването на околната среда за бъдещите поколения.

Керамични тухли и керемиди

Керамични тухли и керемиди

Акцентът на проекта пада върху използването на керамичните тухли и керемиди като 100% естествени строителни материали. Те отговарят на всички изисквания за изграждането на дом на достъпна цена, който запазва стойността си във времето. Керамичните материали удовлетворяват и най-високите строително-технически и естетически изисквания без да губят своята индивидуалност, позволяват създаването на архитектурни решения без ограничения в обемите и формите. Сред допълнителните преимущества на концепцията са по-ниските разходи за отопление и климатизация, както и удовлетворението от приноса към опазването на околната среда за бъдещите поколения.

Ефективни строителни материали

Ефективни строителни материали

Солидните строителни материали като керамичните блокове помагат за по- ефикасната употреба на възобновяемите източници на енергия и минимализиране на консумацията на енергия за охлаждане и отопление. В действителност керамичните тухли действат като акумулатор, който съхранява в себе топлината от слънцето или от друг източник на топлина в къщата, и я отдават при спад на външната температура. Така в помещенията остава приятно хладно през лятото и уютно топло през зимата. Но концепцията за керамична къща е4 не се фокусира само върху енергийната ефективност, икономичността и екологията, важна част от нея е и създаването на максимален комфорт на обитаване и положителна емоция. Уютът и здравословният вътрешен климат са особено важни параметри за бъдещето, особено поради факта, че хората прекарват по-голяма част от живота си на закрито.

Четири основни параметъра на къщата Е4

Четири основни параметъра на къщата Е4

Energy (енергия)
С концепцията е4 отпада зависимостта от непредсказуемо растящите цени на енергията, просто защото керамичната къща консумира енергия много по-икономично от другите. Тухлите с повишена изолационна способност възпрепятстват ефикасно студа през зимата и горещините през лятото благодарение на своята акумулираща топлината маса. Те създават масивна, въздухонепропусклива обвивка на дома, благодарение на което не се изискват големи количества енергия за поддържането на необходимите температури във вътрешните пространства. В комбинация с използването на възобновяеми енергийни източници като фотоволтаични и соларни системи, термопомпи и биомаса, керамичната ви къща отговаря на критериите на „сграда с почти нулево потребление на енергия“ – сградата на бъдещето, която можем да реализираме още днес.

Economy (икономичност)
Умелата комбинация от системи ще предотврати съществено надвишаване на бюджета още във фазата на изграждане на къщата, а ниските разходи по експлоатация и поддръжка й във времето ще гарантира ниски комунални разходи.

Ecology (околна среда)
Високата изолационна способност на керамичната къща e4 е основната предпоставка за използването на възобновяема енергия и свързаното с нея намаление на въглеродните емисии. Освен това тухлите са изцяло екологичен строителен материал, с дълъг живот, което означава, че използването им е сериозен принос за опазването на околната среда.

Emotion (емоция комфорт)
В тази концепция са вложени не само експертните умения на световния пазарен лидер Винербергер, но и разбирането ни, че домът трябва да гарантира комфорт на обитаване, здравословен микроклимат и спокойствие през всички сезони и на всяко място в страната. Керамичните материали са напълно биологично съвместими, те не отделят вредни вещества, нещо повече - благодарение на  порестата си структура са естествен регулатор на влажността в помещенията и не допускат образуването на вредни за здравето плесени и мухъл.