Термокамера

Нагледно представяне на ефективността на топлоизолация чрез термографска камера. Термокамерата показва разликата в температурата на различните повърхности.Качеството на топлоизолацията на отделната сграда определя размера на месечните разходи за топлоенергия.  Освен това след въвеждане на енергийното сертифициране на сградите, качеството на топлоизолацията ще оределя и размера на наемите и във все по-голяма степен ще влияе върху цената на самата сграда.
Със съвременните технически средства, или по-точно с термографска камера, може нагледно да се покаже и докаже ефективността на системите за външна топлоизолация.

На тези две термографски снимки ясно може да се види резултата от топлоизолирането на външните стени на сградата. Участъците със жълт и оранжев цвят показват че в тази сграда протичат процеси на загуба на топлина. Откъм вътрешността на сградата изтича топлина и това повишава температурата на външната й стена, което отчита и термокамерата.
На другата снимка е показана същата сграда след топлоизолиране – термокамерата не отчита затопляне на външните стени и затова сградата е оцветена в в синьо.